Direct naar paginainhoud

Lopende projecten LEA

Haalbaarheidsstudie Stedelijke taalaanpak

Trekker: Windesheim

Looptijd: 2020-2021

Korte samenvatting:

Om het taalniveau van Almeerse leerlingen te verbeteren moet er een breed Almeers aanbod van taalstimulering beschikbaar zijn. Daarom wordt om een onderzoek uitgevoerd in het stadsdeel Almere Buiten. We willen zicht krijgen op de bestaande taalaanpak, op de rijkheid van de leeromgeving, op de visie, de meningen en ervaringen van de professionals wat betreft de problematiek, de eigen didactische vaardigheden en de mogelijkheden en problemen die zij zien met een Stedelijke Taalaanpak.

We gaan daartoe observeren in de praktijk, met behulp van een aantal observatie- en inventarisatie-instrumenten. We gaan verder interviews afnemen met de professionals in opvang en onderwijs  en met andere professionals gericht op versterking van de wijk.

Het zwaartepunt van het Onderwijsachterstandenbeleid ligt bij kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, maar in de Almeerse Taalaanpak en dit haalbaarheids- en draagvlakonderzoek betrekken ook het voortgezet onderwijs, zodat we een beeld te krijgen van de (taal)problemen in de onderbouw van het vervolgonderwijs en de aansluitingsmogelijkheden.

Flyer Stedelijke taalaanpak (pdf, 0,54 Mb)

 

Kwaliteitsimpuls VVE Almere

Trekker: Go!Kinderopvang

Looptijd: 2020-2022

Korte samenvatting:

Om VVE een goede kwaliteitsimpuls te geven zijn lopen er vier pilots:  

1:          Talentgroep
Het opvangaanbod bestaat uit 16 uur voor de VVE-kinderen in een gemengde groep, tezamen met reguliere kinderen, die de peuterspeelzaal 8 uur bezoeken. Kinderen krijgen een intensievere, kwaliteitssterke vorm van VVE aangeboden.

De 4 locaties in de stad die een Talentgroep aanbieden zijn:

 • Happy Kids (Almere Buiten, Bloemenbuurt)
 • Go! De Compositie (Almere Stad, Tussen de Vaarten)
 • Partou Marco Poloroute (Almere Poort)
 • Berenstad Humpie Dumpie ( Almere stad, Stedenwijk)

2:          Doorstroomgroep
Een groep van 16 kinderen wordt begeleid door een onderbouwleerkracht van de basisschool (HBO-niveau) én een pedagogisch medewerker vanuit de peuterspeelzaal (minimaal MBO-niveau). Ook deze groep zal bestaan uit VVE kinderen en reguliere kinderen.

De 2 locaties in de stad die een Doorstroomgroep aanbieden zijn:

 • Basisschool de Driemaster samen met de Berenstad (Almere Stad, Stedenwijk)
 • Basisschool de Zevensprong samen met Smallsteps (Almere Stad, Danswijk)

3.          Gecombineerde innovatie Talentgroep en Doorstroomgroep
Deze impuls is een geïntegreerde activiteit van Talentgroep en de Doorstroomgroep. De Talentgroep en de Doorstroomgroep worden op dezelfde locatie gerealiseerd, gezamenlijk vorm gegeven en uitgevoerd door de opvang en de school die op die locatie samenwerken.

De 2 locaties in de stad die een gecombineerde innovatieve Talentgroep en Doorstroomgroep aanbieden zijn:

 • Basisschool Polderhof samen met Go! Kinderopvang (Almere Haven)
 • Basisschool Caleidoscoop samen met Smallsteps (Almere Stad, Filmwijk)

4.          Talentgroep-opvang
De uitvoering vindt plaats op één locatie. Een ontwikkelingsgericht aanbod van minimaal 16 uur dat aan alle peuters op de locatie aangeboden wordt. Dit aanbod komt tot stand door inbreng van de expertise vanuit zowel kinderopvang als voorschool. Voorwaarde voor deelname aan de pilot is wel dat de deelnemende kinderopvang al VVE-geschoold is.

De locatie in de stad welke een Talentgroep-opvang aanbiedt is:

 • Go! Penseel (Almere Stad, Tussen de Vaarten)

 

Pilot Sterke start


Trekker: Mee/Triade

Looptijd: 2020-2022

Sterke Start is een pilot in opdracht van gemeente Almere. In deze pilot werken Vitree en MEE samen vanuit hun aanbod van Sterk voor school en MEEdoen in de Kinderopvang. De pilot heeft tot doel om zicht te krijgen op de huidige zorgstructuur op wijkniveau en zo nodig tot een verbetervoorstel te komen. Daarnaast is er direct de mogelijkheid om ondersteuning te bieden aan peuterspeelzalen en kinderopvang waar vragen zijn over de ontwikkeling en/of het gedrag van kinderen. Met elkaar werken we aan een goede start van het kind op de basisschool met indien nodig lichte ondersteuning in groep 1 /2.

Kinderen tot en met vier jaar

Binnen Sterke Start richten we ons op kinderen t/m 4 jaar met:

 • een probleem in de sociaal emotionele ontwikkeling
 • een taal- en/of spraakachterstand
 • een motorische ontwikkelingsachterstand
 • problemen met de zelfredzaamheid 
 • een algehele ontwikkelingsachterstand

        

Samenwerken voor het kind

Samen met pedagogisch medewerkers en ouders werken we aan de ontwikkeling en/of het gedrag van het kind. Door middel van observatie en gesprekken met alle betrokkenen, waarin ontwikkelvragen over het kind centraal staan. Met elkaar komen we tot een plan van aanpak. Binnen Sterke Start kan de medewerker zelf lichte ondersteuning bieden, daarnaast kan er een vrijwilliger ingezet worden die een kind gedurende een bepaalde periode wat extra aandacht geeft.  

Groepsobservaties of deskundigheidsbevordering op maat

Binnen het project Sterke Start is het ook mogelijk om ons bijvoorbeeld te vragen voor groepsobservaties of deskundigheidsbevordering voor pedagogisch medewerkers of andere professionals (op maat).  

Bekijk hier mooie voorbeelden!


Verbinding Onderwijs-Armoede


Trekker:

Looptijd: 2020-2022

Korte samenvatting:

Kinderen die in armoede opgroeien hebben dikwijls ook een grotere kans op een onderwijsachterstand en vice versa. Er is een begin gemaakt de programma’s van onderwijs en Kind en Armoede meer met elkaar te verbinden, en budgetten te ontschotten, waarbij gestart is in het VO. Onder de naam Kansrijk in het VO wordt vanaf 2020 op vier vmbo’s een Verlengde Schooldag ontwikkeld.  Het bestaande aanbod wordt sterker op en rondom de scholen georganiseerd.