Direct naar paginainhoud

De LEA 2019-2022

SAMEN DOEN: optimale kansen voor alle kinderen

We streven ernaar dat in Almere alle kinderen gezond en veilig opgroeien en dat er geen enkel kind tussen wal en schip valt. Daarom zetten we in op een inhoudelijke doorgaande lijn en zorgen we voor een goede samenwerking tussen opvoeden en opgroeien, voorschoolse voorzieningen, onderwijs en de jeugdhulp.

Daarbij hebben we ook oog voor randvoorwaarden zoals veiligheid, huisvesting en gezondheid. Voor een optimale ontwikkeling van kinderen is het ook van belang dat de overgangen in de onderwijskolom goed geregeld zijn en zo soepel mogelijk ervaren worden door kinderen (en ouders). Dit begint bij de overgang van de voorschool naar het primair onderwijs en krijgt vervolg in de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Een goed schooladvies voor vervolgonderwijs is daarbij belangrijk, maar ook de door- en uitstroom richting arbeid is onderdeel van een goede doorlopende lijn. Ook belangrijk is een divers naschools aanbod, hierbij denkend aan aanbod gericht op kunst, cultuur, techniek en sport. Deze ambities op gebied van onderwijs, sluiten aan de bij de ambities van het OOGO tussen de gemeente en het samenwerkingsverband passend onderwijs Almere (POA). Gemeente Almere, POA, de schoolbesturen van primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroeps onderwijs en de voorschoolse voorzieningen willen één OOGO voeren vanuit de Jeugdwet en de Wet passend onderwijs. Het doel hiervan is bekrachtiging van het partnerschap en het realiseren van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn vanuit ieders verantwoordelijkheid. Daar dit aansluit bij de programmalijnen zoals we deze formuleren in de LEA proberen we de ambities van het OOGO zoveel te verweven in de LEA.