Skip to content

Van kinderopvang naar basisschool

Klaar voor school: voor- en vroegschoolse educatie

Sinds 2001 werken we aan voor- en vroegschoolse educatie. In 2011 is deze samenwerking geïntensiveerd en zijn er nieuwe afspraken gemaakt. Hiermee willen we bereiken dat alle kinderen in de gemeente Almere klaar zijn voor school. Dit doen we door het aanbieden van voorschoolse educatieprogramma’s aan kinderen op peuterspeelzalen en sinds kort ook op kinderdagverblijven.

Een voorschools educatieprogramma wordt door de pedagogisch medewerkers in de peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven verzorgd. Met dit programma krijgen kinderen een goede voorbereiding op de overgang naar groep 1 en 2. In groep 1 en 2 worden vervolgens de vroegschoolse programma’s gegeven. Dit zorgt voor een goede doorgaande lijn al vanaf de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. De programma’s richten zich spelenderwijs op aandacht voor taal en rekenen, maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door vroegtijdig te beginnen met aandacht voor de ontwikkeling, behalen alle kinderen het startniveau voor groep 3.

Samen verantwoordelijk

De rijksoverheid stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor VVE. De middelen voor voorschoolse educatie gaan naar de gemeente. De gemeente is hiervoor dus verantwoordelijk en dient te zorgen voor voldoende en kwalitatief goede VVE-plekken in de gemeente. De middelen voor vroegschoolse educatie gaan naar de scholen. Beiden zijn verantwoordelijk voor een goede overgang van voorschoolse naar vroegschoolse educatie. Want, ervoor zorgen dat kinderen klaar zijn voor school is een gezamenlijk doel van de gemeente en de scholen.

Werkgroep VVE

Om dit gezamenlijke doel te kunnen behalen is in Almere de werkgroep VVE opgericht. De afgelopen jaren heeft de werkgroep VVE het VVE-beleid van de gemeente verder uitgewerkt. In de werkgroep zitten onder andere vertegenwoordigers van de schoolbesturen, de peuterspeelzaalaanbieder die VVE uitvoert, de kinderdagverblijven en Jeugd gezondsheidszorg. De stuurgroep is sinds 2010 een werkgroep onder de LEA.

In maart 2013 heeft de werkgroep VVE resultaatsafspraken gemaakt voor het werken met VVE: waar moeten de voor- en vroegschoolse voorzieningen aan werken? Deze resultaatsafspraken zijn bestuurlijk afgestemd waardoor de verschillende organisaties zich verplichten om volgens de resultaatsafspraken te werken aan VVE.

Overzicht locaties kinderopvang, peuterspeelzalen en basisscholen

 • Wijkindeling  (pdf, 53 kb)

 • Almere Buiten (Molen-, Bouwmeester-, Landgoederen-, Bloemen-, Faunabuurt en Centrum) (pdf, 9.32 mb)

 • Almere Buiten (Seizoenen-, Oostvaarders-, Indische-, Regenboog-, Eilanden-, Striphelden- en Sieradenbuurt) (pdf, 9.98 mb)

 • Almere Haven (pdf, 6,58 mb)

 • Almere Poort (pdf, 6,34 mb)

 • Almere Stad (Centrum, Film-, Park-, Dans- en Verzetswijk) (pdf, 12,3 mb)

 • Almere Stad (Noorderplassen West, Literatuurwijk) (pdf, 9.79 mb)

 • Almere Stad (Muziekwijk) (pdf, 8,66 mb)

 • Almere Stad (Tussen de Vaarten) (pdf, 7,82mb)

 • Almere Stad (Kruiden-, Water- en Staatsliedenwijk) (pdf, 7,68 mb)

 • Almere Stad (Stedenwijk) (pdf, 5,60 mb)